Ogłoszenia

Wstecz

Licznik sprzedaży

GPR POMORSKIE ZIARNO sp. z o.o. ma obowiązek realizacji następujących działań w III roku swojej działalności:

 

 • Zakup nawozów przez Grupę.

 

Realizacja działania ma mieć następującą postać (zgodnie z treścią planu biznesowego):

 

 • Zakup nawozów przez Grupę na kwotę min. 250 tys. zł netto i przekazanie na rzecz Członków.
 • Podjęcie negocjacji z zakresu cen, terminów zapłaty, terminów dostaw oraz wyboru konkretnego nawozu przez Grupę z podmiotami oferującymi nawozy.
 • Na podstawie przeprowadzonych analiz Grupa dokona wyboru zakupu nawozu opierając się na najkorzystniejszej ofercie, którą Grupa otrzyma. Decyzja zostanie podjęta podczas spotkania Członków Grupy, które będzie dotyczyło wyboru dostawcy nawozów.
 • Dokumentem potwierdzającym realizację działania będą faktury zakupowe

 

 • Nawiązanie i koordynacja ścisłej współpracy z biurem księgowym w zakresie jednolitego i scentralizowanego systemu wystawiania faktur i analiz sprzedażowych.

 

Realizacja działania ma mieć następującą postać (zgodnie z treścią planu biznesowego):

 

 • Kontynuacja współpracy z biurem księgowym celem prowadzenia scentralizowanego systemu fakturowania.
 • Dokumentem potwierdzającym realizację działania będzie faktura potwierdzająca wykonywanie usług księgowych.
 • Planowany koszt w biznesplanie to 8 tys. zł

 

 • Stworzenie strony internetowej.

 

Realizacja działania ma mieć następującą postać (zgodnie z treścią planu biznesowego):

 

 • Kontynuacja prowadzenia i udostępniania strony internetowej grupy. Potwierdzeniem realizacji działania będą zamieszczane treści (informacje/komunikaty).
 • Dokumentem poświadczającym wykonanie działanie będzie faktura za hosting.
 • Szacunkowy koszt na wykonanie działania to 500zł.

 

 • Pisemne określenie struktury zasiewów.

 

Realizacja działania ma mieć następującą postać (zgodnie z treścią planu biznesowego):

 

 • Każdy Członek Grupy, w okresie dwóch miesięcy przed rozpoczęciem żniw, przekaże do Grupy pisemną informację odnośnie zasianej powierzchni, rodzaju posianego zboża lub rzepaku, przewidywanej wydajności każdego produktu oraz przewidywanych terminów zbiorów.
 • Biuro księgowe będzie prowadziło rejestr zakupu i sprzedaży oraz będzie wystawiać faktury zakupowe (od członków grupy) oraz sprzedażowe.
 • W Grupie będzie funkcjonowała wewnętrzna baza informacyjna, prowadzona przez jednego Członka Grupy, która będzie zawierała informację o płodach rolnych będących na zapasie Grupy. Grupa sporządzi pod koniec roku działalności (wrzesień/październik) analizęz uwzględnieniem podsumowania zapasów i planowanej sprzedaży w okresie pożniwnym wraz z informacją o potencjalnym odbiorcy i możliwych do osiągnięcia cenach.

 

 • Udział Zarządu GP w szkoleniach rozwijających umiejętności biznesowe oraz prowadzenie działań marketingowych.

 

Realizacja działania ma mieć następującą postać (zgodnie z treścią planu biznesowego):

 

 • Udział Członka Zarządu w min. jednym zewnętrznym szkoleniu rozwijającym umiejętności marketingowe oraz funkcjonowania firmy jako przedsiębiorcy.
 • Dokumentem poświadczającym udział w szkoleniu będzie zaświadczenie bądź certyfikat oraz uchwała NZW wraz z listą obecnością z zakresu przekazania wiedzy pozostałym Członkom Grupy, którzy nie uczestniczyli w rzeczowym szkoleniu.
 • Grupa wdroży nabyte umiejętności ze szkolenia w praktyce.

 

 • Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu rozwijania umiejętności biznesowych i marketingowych.

 

Realizacja działania ma mieć następującą postać (zgodnie z treścią planu biznesowego):

 

 • Min. dwóch Członków Grupy będzie uczestniczyło w szkoleniu z zakresu rozwijania umiejętności biznesowych i marketingowych.
 • Tematyka szkolenia będzie dotyczyła technik negocjacji.
 • Szkolenie to zostanie przeprowadzone albo w formie tradycyjnej, tj. spotkania, albo w formie webinarium dedykowanego wyłącznie dla Członków Spółki.
 • Tym Członkom, którzy nie będą uczestniczyć w szkoleniu, zostanie przekazana wiedza i materiały z przedmiotowego szkolenia.
 • Dokumentem potwierdzającym realizację działania będzie zaświadczenie o odbytym szkoleniu oraz uchwała NZW wraz z listą obecnością z zakresu przekazania wiedzy pozostałym Członkom Grupy, którzy nie uczestniczyli w rzeczowym szkoleniu.

 

 • Zakup mulczera do rozdrabniania resztek pożniwnych.

 

Realizacja działania ma mieć następującą postać (zgodnie z treścią planu biznesowego):

 

 • Zakup mulczera do rozdrabniania resztek pożniwnych
 • Używanie urządzenia przez wszystkich Członków Grupy na podstawie umów użyczenia.
 • Dokumentami potwierdzającymi realizację działania będzie faktura zakupu oraz umowy użyczenia zawarte z Członkami Grupy.

 

 • Zakup ekologicznych środków do mycia i czyszczenia sprzętu rolniczego

STRONA GŁÓWNA

STREFA CZŁONKA

Grupa Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OFERTA HANDLOWA

STREFA CZŁONKA

KONTAKT