KONTAKT

STREFA CZŁONKA

OFERTA HANDLOWA

Grupa Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

STREFA CZŁONKA

Zobowiązania Członka Grupy Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

W celu przypomnienia powinności ciążących na członkach GP które zostały szczegółowo określone w umowie spółki należy pamiętać w szczególności o postanowieniach § 15 w brzmieniu:

 

 1. Wspólnik Spółki zobowiązany jest do sprzedaży produktów, z uwagi na które Spółka została zawiązana – Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych – wyłącznie i w całości za pośrednictwem Spółki.

 2. Sprzedaż produktów bez pośrednictwa Spółki może się odbyć po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Spółki, jednakże nie może obejmować więcej niż 20 % wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które Spółka została utworzona.

 3. Wspólnik Spółki zobowiązany jest poinformować na piśmie Zarząd Spółki o ewentualnej planowanej sprzedaży produktów, z uwagi na które Spółka została zawiązana – Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych – bez udziału Spółki.

 4. Po ewentualnym dokonaniu sprzedaży bez udziału Spółki, Wspólnik zobowiązany jest na żądanie Zarządu dostarczyć informacje o przyczynach tej sprzedaży, jej wielkości i cenie uzyskanej za produkty w terminie 30 dni od dnia dokonania sprzedaży.

 5. Sprzedaż przez Wspólnika produktów bez pośrednictwa Spółki stanowi naruszenie postanowień niniejszej umowy i jest podstawą do przymusowego umorzenia udziałów Wspólnika.

 6. W przypadku nie wypełnienia przez Wspólnika obowiązków nałożonych na niego oraz
  w przypadku niespełnienia warunków określonych w art. 2 i art. 3 ustawy z dnia
  15 września 2000 roku – O grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw – Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały nałożyć na Wspólnika następujące kary porządkowe:

  - upomnienie;

  - nagana;

  - zbycie udziałów.

 

STRONA GŁÓWNA

Realizacja Bizesplanu

Licznik Sprzedaży

Ogłoszenia